KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu

z dnia 12.09.2022 roku

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w  tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie zalecam:

1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych, dokonywanie w nich wpisu w punkcie IV-dane techniczne charakteryzujące obiekt, dotyczących dopuszczalnych grubości pokrywy śnieżnej;
2. Wywieszenie informacji zawierającej powyższe dane w widocznym miejscu w obiekcie i udostępnienie jej organom kontrolującym;
3. Nie dopuszczanie do zalegania na dachu śniegu lub lodu o grubości powyżej 80% ustalonych wartości maksymalnych (w celu pozostawienia rezerwy w przypadku nagłych i gwałtownych opadów);
4. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie obiektów;
5. Podjęcie stałego monitoringu i działań interwencyjnych w obiektach najbardziej narażonych na obciążenia od zalegającego na nich śniegu.

Informuję także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

mgr inż. Jacek Zaśko

PINB w Tarnobrzegu

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel./fax 15 822 27 73

e-mail:
pinb@tarnobrzeski.pl
lub
pinbwtbg@vp.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

E-BUDOWNICTWO

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

https://epuap.gov.pl/wps/portal

adres skrzynki ePUAP: /PINBwTarnobrzegu/SkrytkaESP

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl