Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa,

Starosta Tarnobrzeski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na czas epidemii.

Od dnia 17 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu będzie nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim w formie telefonicznej, elektronicznej i listownej. 

Do pomieszczeń i budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy.

http://www.tarnobrzeski.pl/images/2020/Zarz_COVID19.pdf

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu
w sprawie funkcjonowania PINB w Tarnobrzegu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Szanowni Państwo

ZOSTAŁY WPROWADZONE OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DLA INTERESANTÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się procedury w sprawie przyjmowania klientów w siedzibie PINB w Tarnobrzegu:

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie PINB w Tarnobrzegu,
  • wizyta w siedzibie tutejszego Inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

W dniach od 16 do 27 marca 2020 roku odwołane zostały zaplanowane wcześniej czynności kontrolne w terenie.

mgr inż. Jacek Zaśko

PINB w Tarnobrzegu

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z  dnia 22 listopada 2019 r. dzień  27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednocześnie informuję, że 14 grudnia2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 

KOMUNIKAT nr 3/2019
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu

z dnia 07.11.2019

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku,       w  tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie zalecam:

1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych, dokonywanie w nich wpisu w punkcie IV-dane techniczne charakteryzujące obiekt, dotyczących dopuszczalnych grubości pokrywy śnieżnej;
2. Wywieszenie informacji zawierającej powyższe dane w widocznym miejscu w obiekcie i udostępnienie jej organom kontrolującym;
3. Nie dopuszczanie do zalegania na dachu śniegu lub lodu o grubości powyżej 80% ustalonych wartości maksymalnych (w celu pozostawienia rezerwy w przypadku nagłych i gwałtownych opadów);
4. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie obiektów;
5. Podjęcie stałego monitoringu i działań interwencyjnych w obiektach najbardziej narażonych na obciążenia od zalegającego na nich śniegu.

Informuję także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych                          o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

mgr inż. Jacek Zaśko

PINB w Tarnobrzegu

 

 

 

KOMUNIKAT 2/2019

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W TARNOBRZEGU

z dnia 06.11.2019 roku

W związku z rozpoczętym okresem występowania niskich temperatur oraz sezonem grzewczym 2019-2020  oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych   i zagrodowych      o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 z późn.zm.), a w szczególności              o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)  i instalacji gazowych.

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

 

mgr inż. Jacek Zaśko

PINB w Tarnobrzegu

 

Tarnobrzeg, 2019-05-08

KOMUNIKAT nr 1/2019
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja (natomiast kontrola przed okresem zimowym powinna zostać wykonana do 30 listopada), zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202 z późn. zm.).

Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

mgr inż. Jacek Zaśko

PINB w Tarnobrzegu